“Ke boile masebotsana,” Moremi a realo a tšwa go loutša monagano.
Lesedi o ile a lebelela fase gape, a palelwa ke go lebelela Moremi ka mahlong.
Moremi o ile a bušeletša gape, “Lesedi ke a go rata. Gape e sa le mola ke go bonago, ga ke robale bošego. Ge ke ponya ke bona wena fela.”
Lesedi o ile a myemyela.

“Malome wa gago a ka se tsebe gore re a ratana. Re tla iphihla. Bona ke tlile mo ga geno bjalo ka morekiši gore le ge a ka nkhwetša mo a bone eke ke a rekiša.”

Lesedi a bula molomo a re, “ke..ke..ke,”
“O reng? Bolela,” Moremi o ile a mo tsena ganong.

Le ile la pala gotšwa lentšu. Go be go le thata go Lesedi go dumela ka ge a sa tsebe selo ka marato.

Moremi o ile a balabala ka pelo yeo e bego e pompa ka lebelo a tšhogile gore kgarebe yeo e se mo gane. O be a tseba gore ge a ka mo gana a ka se bo pate gobane a rata Lesedi ka pelo ya gagwe ka moka.

“Lesedi nkarabe hle,” Moremi o be a fela pelo.

Morago ga sebaka Lesedi o ile a fetola ka gore, “go lokile.”

Moremi o ile a tabogela godimo gomme a kukela Lesedi godimo, a mmetha ka tladimolongwana. Lesedi o be a tšhogile ebile a tlabegile.

“Banna! E reng eke ke kwa batho ba ngunanguna? Na ekaba Lesedi o na le mang?” Malome wa Lesedi a ipotšiša a le gare a batamela.

Ka mahlatse, Moremi o be a šetše a mmone kgale. O ile a topa morwalo wa gagwe a o gatha legetleng.

“Hei mošemane! O bewa ke eng moo gaka?”

“Ke a rekiša malome,” Moremi a fetola ka boleta.
“Ohoo! O rekiša eng?”
Moremi o ile a lemoga gore o kotsing ya go tanywa gomme ntšha sellathekeng a se bea tsebeng.
O ile a thoma gore, “Hallo! Hallo!” a bolela a nnoši, a lebile seferong. Ya ba gona ge a ngwegetše malome wa Lesedi.

***

Lerato la Lesedi le Moremi le ile la golela godimo. Moremi o be a boa gae mafelelong a kgwedi ye nngwe le ye nngwe gomme ba fela ba ikutswa mmogo.
Lesedi o ile a fetša a ithwele. Malome wa gagwe o ile go lemoga a bitša ba leloko ba iša molato ga bo Moremi.

Ngwana wa mošemane o ile a tla lefaseng. Moremi ge a di kwa a romela diaparo eupša a thoma go tshediša dikgwedi a se sa boa bjalo ka kgale.

O be a ikutswa le kgarebe tsoko la go tšwa gona moo motsaneng wa gabo ka ge Lesedi e le motswetši. Lekgarebe leo le be le šomela Gauteng kgauswi le mo Moremi a šomago gona.

Leina la lekgarebe leo e be e le Letšobana, senoinoi ka nnete. Letšobana le Moremi ba ile ba thoma go dula mmogo moo Gauteng. Mafelelong ba ile ba ba ba tshepišana tša lenyalo.

Kgwedi di ile tša feta Lesedi a sa lemoge selo. O be a fela a robala le Moremi ge a tlile gae.
Ka tšatši le lengwe, ke ge Lesedi a leletša Moremi a mmotša gore o ithwele gape. Moremi a re le e mo. Yeo mpa ga se ya gagwe.

***

Re botše: Naa o nagana gore go ile go direga eng ka Lesedi go tloga mo?