Go be go na le ngwanenyana tsoko wa tšhiwana yo a bitšwago Lesedi. Yena o be a dula le malome wa gagwe. O be a na le hlompho le lerato, ebile a ihlwela a le noši a se na bagwera.

Lesedi o be a etšwa ka gae fela ge a e ya sekolong. Malome wa gagwe o be a mo rata kudu ebile a sa mo roma rome. Monna yoo o be a ithoma ka ge a bona ngwana wa kgaetšedi ya gagwe a rata go dula ka gae. Seo se be se tloga se mo thabiša kudu.

Erile ka le lengwe la matšatši e le Labohlano, Lesedi a tšwa a re a bethwe ke moya. Go be go na le thabana gona ka moo morago ga gabo. Erile ge a le moo thabaneng yeo, gwa tšwelela lesogana tsoko la lekarapa go tšwa Gauteng. E be e le mafelelo a kgwedi bašomi ba boile gae.

“Dumela masebotsana,” lesogana le ile la dumediša.
“Agee,” Lesedi a fetola ka lentšwana le boletana.
“Eish … o tloga o le botsana wa tseba. Nna ke Moremi. Wena o mang?”
“Ke nna Lesedi.”
“Gae ke kae?”
Lesedi o ile a mo šupetša ga gabo. Ge a fetša a re, “ke a sepela.”
O ile a tloga ka lebelo goba go fihla a tsena gae.

Ka moso Moremi o ile a tsogela mola thabeng ka kgopolo ya gore o tla bona Lesedi eupša a mo hloka. Moremi o be a rata Lesedi ka pelo ka moka. O be a dula a botšiša batho ba kgauswi le gabo Lesedi ka yena gomme ba mmotša gore Lesedi ga ke a etšwa ka gabo.
Moremi a ipotša gore o swanetše go bona Lesedi pele a boela go la Gauteng gobane kgarebe yeo e tloga e utswitše pelo ya gagwe.

Moremi o ile a loga leano, a rwala morwalo wa diaparo, a itira morekiši. O ile a thoma ka go namela thaba gomme a lebelela kua ga bo Lesedi. Erile ge a bona malome wa Lesedi a etšwa a theogela moo.

“Kokokoko.”
Lesedi o ile a tšwa ka ntlong go bona gore ke mang.

“Le kae?” Moremi o ile a dumediša.
“Re gona re ra lena?”
“Re gona,” Moremi a fetola. “Na malome wa gago o gona?”
“Aowa, o fetša go tšwa gona bjale.”
“Ke tlile go wena.
“Nna?”
“Ee, akere maloba o tšhabile mola thabeng.”

Lesedi o ile a inamela fase a thoma go ngwalangwala ka monwana wa leoto.

“Gape ke a go rata. O tloga o nkgahlile.”

Lesedi o ile a homola.

“Bolela le nna hle.”
Lesedi o ile a tšea nako go fetola.

“Malome o tlo mpolaya. Ke mo tshepišitše gore nka se ratane go fihlela ke fetša sekolo.”
E re ke ye go fahla magotlo ke a boa,” Moremi a retologa a leba ntlwaneng.

“Mola ke gahlanago le motho yo ga ke sa ikwa gabotse. Ge ke na le yena ke ikwa ka tsela ye nngwe. Ke thoma go mo kganyoga le ge ke sa tsebe selo ka marato. Mme wa ka o ntšhiile ke sa le lesea. Gape nkabe ke botšiša yena gore ke direng. Ke šitwa le go mo lebelela ka mahlong gobane a tšhabiša madi a mmele wa ka. Gape se se ra gore ke a mo rata, mos. Gape e tloga e le lesogana la go bogega kudu. Ke mo dumele goba aowa? Ge a ka hwetša lekgarebe le lengwe la mo rata go ra gore ke tla be ke mo lobile.” Lesedi o ile a ngunanguna a le noši.

***

Re botše: Naa o nagana gore Lesedi o swanetše go dumela Moremi goba aowa? Gobaneng o realo?