Lesedi o ile a botša malome wa gagwe gore Moremi o mo imišitše eupša o gana molato.
“Mo tlogele, motlogolo,” Malome wa Lesedi a realo.

Malome wa Lesedi o be a sa tšwe ka gae a dula a hlokometše Lesedi le ngwana ka ge a be a sa šome. O be a phela ka tšhelete ya gagwe ya phenšene. O be a hlokometše motlogolo wa gagwe a sa rate go kweša moya wa kgaetšedi ya gagwe bohloko.

Lesedi o ile a belega mafahlana a bašemane. Buti wa bona o be a na le ngwaga le kgwedi tše tshelela ka nako yeo.

Mafahlana a ile a gola ba swara ngwaga e mebedi. Lesedi a thoma go jewa ke bodutu gomme a ikutswa le lesogana tsoko leo ba rego ke Tau.

Tau o be a šomela mola Pitori. O be a tloga a rata Lesedi le bana ba gagwe kudu. O ile a fetša a e gapa le manamane. A ntšhetša Lesedi magadi, mokgolokwane wa lla e le ge a nyala moratiwa wa gagwe.
O ile a agela Lesedi kgoparara ya ntlo ba dula ka šebešebe.
Lesedi o ile a belegela Tau mosetsana. Ba ile ba mmitša Naledi. Naledi e be e le gauta ya ka moo ga Tau, bašemane ba be ba mmitša kgadi, mola Tau yena a be a re ge a mo lebeletše a re moo gona o belege mmagwe ka sebele.
Ka lapeng la ga Tau go be go rena khutšo, lethabo, lerato le tlhompho, go dula go segiwa.

Tau o be a na le kgaetšedi yeo ba rego ke Molemogi. Molemogi o be a rata buti wa gagwe, mogadibo wa gagwe gammogo le bana ba bona. O be a feditše dithuto tša gagwe gomme a šoma gona moo kgauswi le gae. O be a phela a re ge a boa mošomong, feta ka ga buti wa gagwe, a rwaletše bana ba buti wa gagwe merwalwana. Bana le bona ba be ba šetše ba tseba nako yeo a tlago ka yona.

Le ge Tau a be a sa gole mašeleng a makalo, kgaetšedi ya gagwe e ile ya mo thuša go godiša bana ba gagwe goba go fihla ba eya yunibesithing.

E be e re ge kgwedi e fedile, rakgadi wa bana ba Lesedi a ba latela mola yunibesithing ya Gauteng gomme a fete a tšea Tau ba lebe gae. Mohlang woo go be go tla ba bose ka gare ga sefatanaga, ba sware metlae goba go fihla ba tsena gae.

***

Bašemane ba Lesedi ba ile ba fetša dithuto mola yunibesithing ya Gauteng gomme ba hwetša mesomo. Ba be ba šomela moo kgauswi le gae bjalo ka Rakgadi wa bona.
Erile ka le lengwe la matšatši, Rakgadi wa bona a boledišana le mogadibo wa gagwe.
“Mogadibo gape o swanetše go botša bana gore Moremi ke tatago bona wa madi.”

Lesedi o ile a tšhoga gomme a re, “ijoo mogadibo! Ke ile go thoma kae?”

“Ga ke tsebe mogadibo empa go bohlokwa gore o ba botše gore ba se ke ba tla ba kwa ka batho kua ntle.”

“Go boima mogadibo. Gape bana ba ba tseba Tau e le tatago bona wa madi, ebile ba tloga ba mo rata kudu.”

Rakgadi wa bana o rile ge a bona gore mogadibo wa gagwe ga a kgone go botša bana bao therešo, a ithaopa go ba botša ka boyena.
Ka le le latelago bašemane ba ile ba etela rakgadi wa bona bjale ka mehleng. Ba ile ba mo gokara ba mo dumediša ka lethabo. Rakgadi yena o be a thabetše gore o tla hwetša monyetla wa go botša bana bao therešo ka tatago bona wa madi.

Le ge go be go le boima go phula sekaku, Rakgadi o ile a tšwa se borala. A thoma ka gore, “bana ba ka, ke kgopela le ntshwareleng gobane seo ke tlogo go le botša sona se tlile go le roba dipelo.”

Bana ba ile ba lebelelana ka tlabego. Mošemane yo mogolo o ile a myemyela gomme a re, “etla ka tšona Rakgadi.”

Rakgadi wa bona o ile a beta pelo a ba botša gore tatago bona wa madi ke Moremi. Bana ba ile ba botša Rakgadi wa bona gore o a swaswa. Ba ile ba mmotšiša gore gobaneng mme wa bona a sa ba botše. Rakgadi wa bona o ile a ba fetola ka gore taba yeo e boima taba.

Bana ba ile ba swaba kudu mo ba ilego ba ba ba laela e se nako. Ka sefatanageng ke ge go ile tuu!
Erile ge ba fihla gae ba leba malaong ntle le go ja. Mmago bona o rile ge a ba botšiša gore nkane ba sa je ba mo fetola ka gore ba lapile ebile ga se ba swarwe ke tlala.

Lesedi o ile a se kwešiše gore go hlagile eng ge ba be ba tšwile. O be a sa tsebe gore ba be ba ile ga Rakgadi.

***

Re botše: Naa o nagana gore Rakgadi o dirile taba ye botse ka go botša bana bao therešo ntle le mmago bona goba aowa? Gobaneng o realo?