Bakhunge nokuba abathandi ubakhusele;
Bathwale nokuba abathandi ubagoduse;
Bakhanyisele nokuba abanathemba ubaphumelelise;
Nabasaphelelwe ngamadla baphakamise ubabonise indlela.
Nabasalibeleyo bakhokhele ubakhumbuze ikhaya.

Xa kunje ndithuma wena somadinga omhle Maxhoba ayakhawuleza.
Xa uluntu lubhetye-bhetye luthwaxwa zizivubeko zomkhuhlana ongendawo,
Yaye luhlukunyezwa yintsholongwane khorona.
Yona ith’ ilapha ibe iphayaa,
Sifondini esingendawo, mtshabalalisi wezicaka zokuphila.

Xa impalalo iza njengokhanyo nempucuko,
Mhla aboni kuthiwa bayalungisa,
Xa iinkundla zizel’ ubuvuvu nokungandileki,
Xa iizibhedlele zizel’ zincwina zemveku ezisaze ngobuso elizweni.
Yinkohlakalo echuth’ ubulumko nezilumko.
Yinkohlakalo echuth’ ubuntu kumntu .

Kowu inene kufike umhla womgwebo,
Liyazongoma izulu liyaqharhaza lihlabe umhlaba ilanga.
Alukho usizi, alukho ulonwabo;
Zizijwili, zizililo ikhorona igunyile.
Khangela emazantsi, kuvele impucuko.
Singa ngothando, kulawule uxolo.

Izinto zalo mhlaba zisijikele yaye zisigubungele,
Kwimithambo yobomi kuthuntutha ityhefu,
Ezoboza umzimba uzale bubuthongo,
Uminxane isifuba, uqhekekelwe yintloko, ufixize kuye lena le.

Kuyasa neenkophe zifumana izikhundla;
Kambe ebuswen’ inyembezi ziyazehlela umsebenzi uyagunya-
Inyaniso nobuxoki zifun’ ukulingana,
Emithini phaya inga kukh’ oncatshileyo.
Lixesha lomgwebo abangcungcuthekisi nezigwinta,
Zifumane izikhundla zokutshabalalisa
Ikamva loluntu.

Masizameni ke ngoku ukuqina somelele
Masizameni ke ngoku ukulandela imiqathango nemigaqo-siseko emiselweyo.
Singathini ke ngoku ukunikezela?
Siyintoni na isixhobo sethu kulo mbulalazwe?
Sobalekela phi na xasingabelekeli kuye?
Sobaleka ke ngoku kude kube nini?
Masihlale ethembeni siye kulo mbulalazwe ngokwenjenjalo sakuphumelela.