Sithethile ngawe njengo sapho
Wasadul’okomqalwa wembongolo
Wampulus’oko myhegane
Samangala ngathi sibon’ishwangusha
Iindlatloko zakwalatha kwasibonda

Bangqungelan’abokuhlal’enkundleni
Bazosabel’ikhwelo lenkosi
Agalelek’amagcis’amachul’amaciko
Zagxalathelan’indlantloko nenkulu zazo
Wamandlal’umcimb’usibonda
Wamdlakaza yangumdliv’esidlangalaleni
Bamphicotha bebambisene
Bagalela de baganeka

Balatha komkhulw’emaTshaweni
Yavel’ingqanga nentsiba zayo
Igxany’ingqiyaz’ingqawuza
Yabhodl’inkundl’ifikil’ingonyama
Amafana nkos’awandlal’umcimbi
Wacac’okwekat’emhloph’ehlungwini
Iingcal’ingcapheph’amanyang’amatsha ntliziy’awuphicotha
Bonke bachokwa basineka

Siph’isizeka ban’intsus’intsalela
Inkulu yinkulu ngokuzalelw’emzini
Lizubulo lenkwenkwe yekhaya
Endlin’enkulw’ebunene naseqadini
Kutshuil’isidanga sayo
X’ndlebe zingaphandl’ingab’iseyiyo
Ubuzindela bukanina busemagxeni wayo
Mayibuyis’unyaw’umqol’uphandle
Umkhomb’ubhembesile

Lahlanz’iselwa zavel’izinto
Intlok’imnabel’uqaqa zavel’izinto
Ibiyintlab’izibul’uvul’umlom’esikweni
Ibiphilisa kungekho khwiniba
Njenge siqhel’ishiy’unyana wayo
Ondlebe zingaphandle ngokuzalwa
Ikhaya linxunguphele yinkqubela phambili
Amadun’amentl’ahlab’ikhwelo komkhulu
Ath’umhlangala mawusuk’endaweni yenywhagi

Yalath’inkos’izindlu zontathu
Indlu ngany’izobane nduku yayo
Igazi liny’inteth’inye
Inkulu yinkulu pantsi kwephahla likanina
Yatsh’ingqanga nentsiba zayo
Yachithek’inkundl’ibhodlil’ingonyama
Umntan’egaz’ulibekile kwavokotheka
Makube chosi kube hele!
Kuded’ubumnyama kuvel’ukukhanya!
Ndegram!!!