Liyintoni na ihlazo kuthi bantu bantsundu?
Sisilwa sodwa, sibulalana sodwa, kazi konakala phi na?
Sihlekwa nazi zizwe nazintshaba
Ngenxa yoBUNTU bethu esabulahlayo
Kanti lento ingumntu, ngabantu yaya phi?
Bantu bakuthi masikhumbule apho sivela khona
Siphuthume imvelaphi yethu,
Mzi ontsundu, thina sizwe sakwa Phalo,
Okokuqala thina salahla UBUNTU bethu,
Imbeko esasinayo sayilahla
Amasiko ethu nezithethe kanjalo
Sathabatha kwizinto zolunye uhlanga ezisengelwe phantsi
Vukani mzi ontsundu
Yayaphi inimba?
Amadoda namhla awathembakalanga emizini yawo
Ajika azingonyama, lwayaphi uthando mzi ontsundu?
Mzi kaphalo masibuyele ebuntwini!!!