Ndithi ndakucinga ngawe zehle inyembezi
Ndithi ndakucinga ubuhle bakho kugcwale uncumo ebusweni bam
Ndithi ndakucinga ukulunga kwakho, intliziyo yam yonwabe ibemhlophe qhwa okwekhephu
Noba sendilele ndibanamaphupha amyoli ngawe
Uyingelosi emehlweni am

Wena ungangayiboni indlela okhetheke ngayo kum
Wena ungangayiboni indima oyidlalayo ebomini bam
Kodwa xa ndikubikela,wena uyinkanyezi ebomini bam
Usoloko ukhanya ebumnyameni
Wena usisibane ebomini bam, undikhaphela ezindleleni zempumelelo
Uyingelosi emehlweni am.

Xa ndidakumbile ndakucinga ngawe imka ngesaquphe lontlungu
Xa ndihleli ndinesizungu ndicinga ngawe siphela nya esosizungu
Wena ukukonwaba kwam, uluncumo lwam
Nguwe ondibonisa amazulu amahle.
Uyingelosi emehlweni am.

Intliziyo yam
Umoya wam
Ziyazingca ngobukho bakho ebomini bam
Mna ndonwatyiswa nje kukukubona ungekavuli nomlomo
Mna ndonwatyiswa luncumo lwakho ungekakhuphi nje nelizwi
Andithethi xa sele uwuvulile lo mlomo wakho umhle ngathi uzotyiwe
Ukhuphe elolizwi lintyiloza kamnandi
Ndonwaba emajukujukwini entliziyo yam
Uyingelosi emehlweni am.

Ndibanothando
Umonde
Ulonwabo
Nje ngokuva ivumba lakho
Uyingelosi emehlweni am