Uxolo Afrika, uxolo m’Afrik’amahle,
Ubu Afrika ndibutyeshele
Ubuntu ndibunyathele ngenyawo lonwabu
Amasiko ndiwafulathele, Ookhokho ndibaphoxile
Inkangeleko yeAfrika ndiyigxobhile

Ndingcanyuliswe kubuncwane bezwe ndalahleka
Ndaphefumlelwa ngempepho yokungazazi ubumna
Ndintanywe ngenqatha kungento ikumila kunjalo
Ndiqhathwe ndalibala uthando ndifunzwa ngenzondo

Ubu Afrika bundiphulukile
Izinyanya zakowethu zindandulele
Ithemba laduka mhla kwanqongophala uThando noXolo
Inkumbulo nenkumbuzo zindenzela umva ndedwa rhoqo
Ndilahlekile mna,
Ndingubani?
Ndingo waphi?
Ndisiya phi?

Uxolo m’Afrika ndilahlekile.