Usakhumbula mhla ngical’ ukukubona?
Mhla waphenduk’ isela way’tjontj’ inhliziyo yami.
Usakhumbula mhla ngikufonela zinsuku zonke, kunzim’ ukulala ngibamb’ ubuthongo…

Kungalaleki ngithi ngisalahlekile emcondweni wami,
Ngizwe kukhala ucingo;
“Walter I can’t… I can’t sleep my love, you’re my drug thus I need no rehab from it”.

Ngalowo Mzuzu ubamb’ umcamelo, cuddling with the teddy bear I bought you on your birthday, angaz’ uzomenzan’ uTeddy bear ngoba akanamizwa.
Usakhumbula?

Usakhumbula ngonikezela ngenhliziyo yami kuwe?
Usakhumbula ngikuphathisa kwecanda, ndlovukazi yami?
Phela wena Nomzamo ngakukhetha uwedwa kunabo bonke abantu besifazane kulomhlaba kaMvelinqanti;

Kodwa wena wenzani?
Wakhetha ukung’phul’ inhliziyo, usakhumbula?
Usakhumbula ungitjela ukuthi ngingedwa kuwe Kanti uyangikhohlisa?
Ndlela besibaningi ngakhona lakuwe iBafana Bafana iyazihlupha.

Usakhumbula ungithembisa izulu nomhlaba?
Angazi ubucabanga ukuthi bonke labany’ abantu bazohlalaphi.
Usakhumbula ungithembisa ukuthi soze wangilahla?
Kodwa namhlanje ukuthethe usikabopha ohamba ngamavili.

Mina ngisele ngiyi victim ngenca yothando lwakho,
Ngikhotha manceba angasoze aphola, Nomzamo usakhumbula?