Olu unwele lundim
Lukhula kwintlontsi entsundu
Lukhula kwintlontsi egwangqa
Olunwele luqinile lunembali

Lwazana namanzi angenaziqholo
Olunwele ndizelwe nalo
Ndalabelwa ngoKhokho
Bathi ze ndilukhusele
Kumalulwane ahamba ngecala,
Ndingaluchebi ngorhatya

Ze ndiluqoqoshe ndilutshile.
Olunwele luchaza intsukaphi
Lundazisa ndingekathethi
Phakathi kweentlanga

Lundiseka bucala.
Lunwele lomgquba
Lugqusha kumthonyama

Lunwele lomntwan’ontsundu
Ndiluthanda luqothololo, luqathalala
Yimvelo yalo, lundim.