Utsib’ alakantyul’ iindonga neengxondorha.
Ehleli nj’ uphahlwe yinkitha yezinja.
Avuke ngonyez’ asingis’ edabini
Avus’ uDyakalash’ avus’ uMvundla.
Akancami futh’ akanikezeli.

Mhlobo wakhe nguToki noSpoti
Unanz’ izinj’ezijoj’ umkhondo
Uthiy’ amanqenerha namavila
Unanz’ amalamb’ etyil’ asus’ amaphepha.
Ndixel’ umzingel’ uqobo.

Isibind’ anas’ asinakulinganiswa nanto.
Utyhutyh’ intshinyela ngokung’ uhamb’ ethafeni.
Ayixhokonkx’ inyok’ isemngxumeni wayo.
Lomf’ ulikroti, lo mf’ uligokra
Elihlala lixhobe lif’ amacala.

Ayibulal’ imbil’ ayityath’ egxeni
Engalibalang’ ukuyifak’ ility’ emlonyeni
KwaMbila kugcwel’ amamenemene
Kweek! Madoda lomf’ uchubekile.
Kweek! Madoda lomf’ uhlakaniphile