Kikiki! kwakuhle kwethu
Wangena umakoti ekhaya

Injabulo kungena umalokazana
Ngethemba lokuzovusa umuzi
Kukikizela nesinedolo
Phela besiwa njalo ngedolo
Sikhulekela ukungena kukamalokazana
Namuhla amadolo azophumula
Usefikile umalokazana

Ufikile umalokazana
Bengazi kanti isilokazana
Sizodla siqothisise
Konke okuphambi kwaso
Kusale kumsulwa

Ufikile kwakhonya yena
Zonke ezinye zashenxa
Kwabusa yena esibayeni
Wagwaza wahlaba ezidudula
Zonke zaphumela ngaphandle

Injabulo yaphenduka izinyembezi
Izinyembezi kwaba amathantala
Esefikile umalokazana
Ekhomba ehlikiza
Ekhala ngekwakhe
Ethi kukhala isicathulo sakhe
Umalokazana