Ugxawuzele wangena shiqe
Esibayeni sika baba wabhajwa
Phela esako babamkhulu sakhiwe ngezingodo
Eziqinile namathandela amanzi te

Ungene ngendluzula kwanyakaza ngisho
Imfino emile emqubeni
Kwavuka ngisho induku ebifihlwe emqubeni
Ngisho usubona isibaya sakithi siwa awusivusanga

Uqede lapho wagqoka ijazi lakho
Wafulathela sengathi uxoshiwe
Wanyamalala umama wasala elwa nami
Efuna inkomo yakhe elahlekile