Ndikhe ndasisilima
Ndikhe ndasithithinya
Ndikhe ndasisimitolo
Ndikhe ndayimfama
Ndikhe ndalixhoba
Ndikhe ndasisityhakala

Ndakhubazeka engqondweni
Ndalixhoba ndaxheleka
Ndaxhwitheka ndatyhafa
Ukungazi kufana nongaboni
Bandifaka emgibeni
Ndazeyelisela kwesimnyama
Sona isisele
Ndandigxigxa igazi
Intliziyo balisa ndonakele
Imbonakalo chaza budenge
Inkangeleko yeyobugeza