Uthando lwethu sobabini
Lwaba lutyani ehlotyeni lwaqhina okwameva ebusika
Iintshaba zifuna ukulusika

Nezihlobo nazo ngokubanzi,
Iminyaka yanda yamininzi, okwenyosi xa zizingela

Imithana qhakra idubula
Incwadi yethu iphelile
Izihlobo zethu zidukile
Ubuhle bethu bubaxiwe

Konke kuphinde kuhlume
Nolwethu luyo’phinda luhlume