Ncothu ngesithomo ufanelekile,
Ulukhozo lomya ubuhle bakhe.
Isiphalaphala sentokazi ucombulukile.
Unesimilo uthobekile kwaye undilisekile.
Chu xa uhamba unyathela ngabantwana,
Baxokozele oodlalani bekhahlela ngezincomo.
Lubhelukazi olumanz’andonga, iyolisa lencoko.
Ilizwi lakhe licwengile okomthombo wentaba.
Esakuncuma kuthi fotho ezozinxonxo zihle ndizithandayo,
Intliziyo yam ityhaf’ibengumtya, yoyisakale.
Unesakhono uthembakele kumsebenzi wakhe,
Uyimbokodo iqhawekazi kusapho lwakhe.
Yingelosi entliziyo imhlophe qhwa okwekhephu. Unothando novelwano ngomnye umntu.
Yintonga yam esekhosi umsimelelo wam,
Ubambo lwam lwentliziyo yam.