‘Gešo ga ona tša mmala wa go fahla
E sa le ke betlwa ‘tšešo ga nke di ntahla
E sego gore ke bolela ka lenyatšo
Le lena ge le ka ya la iponela le tla boa natšo
E sego gore ke a le roma
Ke tšhaba fela gore batho ba re ge ba bolela la re ba le roga
Gobane nnete ya taba ke gore malaong ke tsenetšwe
Yela tšhemo ke lemetšwe
Taba ke yona yeo bagolo