Yima!
Yima mamela nasi esisandi!
Uyaliva elolizwi litsho kamnandi, elimyoli,
nditsho ilizwi les’thandwa sam.
Elindithatha lindibeke klandawo ndithetha kwelalizwe lothando.
Mamela ngocoselelo ntomb’entle ndikucacisele,
Ndithetha ngelalizwe lethu sobabini apho ungowam, ndingowakho.
Kweyethu igadi yase Edeni apho ngu Eve wam nam ndinguAdam wakho.
Ingqondo yam ayizinzi imini nobusuku ubaleka kwingcinga zam.
Uba bendingazi ngcono ngendisithi eyothando lwakho yona ityhefu ndiyityile.

Phula-phula intliziyo yam ibetha umlibe.
Kaloku athi akubona wena amehlo am ndichulumance kuba ungumzali, ungumhlobo, ukwanguye nomkhuseli wentliziyo yam.
Ndithanda kanye xa undibiza ngalamagama amnandi
“Sthandwa sam, bambo lwam, sponono sam, snqanda-mathe sam.”
Kuvele kuqhaqhazele amazinyo umzimba wam ushukume ngesantya kuba kaloku kumnandi ukuthandwa nguwe.

S’thandwa Sam
Hlala nam
Ndihlale nawe.