O nthatile
Ke go ratile.
O mpha lerato
Ke go fa lerato.
Moratiwa ke a go rata
Lehono ke lenyalo la rena
Gohle ke mekgolokwane ya lethabo
O nkgethile gare ga makgarebe a tletše
Wa ntira mosadi wa mpha lenyalo
Lehono ke a ikana ka pelo ya ka ka moka
Ke re le ge dipula di ka na ka madimo
Mathateng afe kapa afe
Ke tla dula ke go rata
O mmamoratwa wa pelo ya ka Moratiwa!