I shut my eyes
But I don’t sleep
I shut my eyes
All I see is you

I shut my eyes
But only you are there
I shut my eyes
To concentrate

I shut my eyes
To dream
I shut my eyes
To use my powerful tool, the imagination

I shut my eyes
Their so cute and small
I shut my eyes
I still don’t sleep

I shut my eyes
The wonderful earth’s treasures are there
I shut my eyes
Buthi ndibena wena

Ndibona indlela wena
Izinto esasizenza
Mama, tata ndiva uthando lwakho

I shut my eyes.