Vukani nizithathe sekuyakhanya
Vukani nenz’ okuyikho
Sukumelan’ isizwe senu
Asisukumeni boGasela abahle

Thina sizukulwane sikaNgonyama asibambisaneni
Asibe yimbumba njengobumba lukasimende
Asakh’ isizukulwane esiqinile
Asikhombis’ izitha ukuthi singenza kwenzeke

BoKhukhuza sekuyisikhathi sokuqoq’ umoya kaNgonyama
Asihambeni siyokhokhel’ ukhokho wethu
Asiyokwakh’ isisekelo soKhukhuza

BoMawen’ uNgonyama ubheke thina
BoNgonyam’ uMaKhumalo ubheke thina
Kuyoze kube nin’ amakhehl’ akithi engazinzile
Izinyanya zakithi ziding’ abakhulumeli
Asibakhulumel’ okhokho bejabule

Esikwenzay’ asikwenze ngokubambisana
Asikhethile ngamanxiwa sizwe sakwethu
Silungiselel’ izizukulwane zeth’ umhlahlandlela
Sekuyisikhathi boShoban’ asambeni
Basilindel’ emaNtungweni
Asiyokhokh’ icala lokhokho