Wa mathomo ke Moses Moshe.
A re reelleetswa kago hlahla setshaba sa modimo,
Kua ga kgosi Molepo.
Ke ra gona ga Molepo motseng wa khutso.
Ke ra yena mongamola, yena buti wa mathomo.

Legohu Jackson.
Kgotsa ke mmitsa sankomota.
Sekgwari sa go binela katara,
Sekgware sa go thala thala.
Awoi, a nkgoptsa rangwane banna.
Yena mojatladi a re wesu goreng naa.
Yena William a re wa mma ke nna woo.

Aowi, a nkgopotsa rangwane Kgwara banna.
Yena mahlaga tshidi’a tshwane,
A re ga go laelwe ka gae,
Salang botse gotla sa ra hlolana.

Gwa tswalwa fejane ya mafelelo.
Seetsi, Nkgapele pudi tseo,
Yena mosala lapeng,
Yena mmina hlanhlagane.
Yena Mankala’a bokone banna,
Ka thinya khuru ka dumedisa,
Ka re ke yena mokgalabje wa Moraswi,
Yena Mmadipelane ka sebele.