Kunalengoma ethi uma idlala
Ngidinde esikaNandi
Umzimba wami uvele uhwaqabale
Ngizwa imithambo yegazi ingasahambi
Ngizwa ingqondo yami igqilazeka
Ngizwa inhliziyo inxapha
Amadolo ami avele axege agcwale amanzi
Ikhanda lingishaya liphindelele
Lengoma ithi uma idlala
Kuvele kuvuke usizi
Kubuye konke okubi okuthe kwenzeka
Nezinto ezimbi engithe ngazenza
Kuvele kuthi mangithi
Vuleka zulu ngingene

Bazamile ukungiyala abazali bami ngezothando
Kodwa zange ngibalalele
Ngoba imizwa yami ibisithathekile
Kuthi inhliziyo yona ibisihehekile
Lengoma ithi uma idlala
Inhliziyo yami ivele ichichime igazi
Kuthi izinyembezi zona zivele zehle zilandelana