Indlu yonke kaNdaba nesizwe sonke sikaMavi sisazikhotha amanxeba
Umtyholi uthint’ubhityo wasikhumbuza esezolo
ngokuba intandane yoluntu lonke luphela.
Ukuvakala kwesithonga sokuwa komth’omkhulu
kushiye nenxeba elingatsitywa ntwala kwaNdaba.
Siziinyhidi zinyembezi akukho uthuthuzel’omnye,
Ukufa kutyhoboze ezantsi kothango
kwangqala ngqo kwintsika yomzi wonke wakwaNdaba uphela.
Ngxe mawethu, ngxe sizukulwane, ngxe nakuni nina zintandane.

Salukazi sam ngxe.
Mz’omkhulu wakwaBhadela thuthwini thuthwini
akuhlanga lungehliyo.
Ngxe kaloku zihlobo nezalamane,
yini sizukulwane sikaMziba yini, yini, yini, yini!

Inene ukufa ndikuqalekisile
kangengendlela ibikho ngayo lendoda ndiyifanisa nemithi yemisedare
kumhlaba waselibhanoni, kodwa ukufa kuyilalise ubuthongo obungunaphakade
Ngxe mawethu, ngxe mz’ontsundu, ngxe.
John Donne said “Death be not proud although you think you might be grateful.”
Nangoku kunjalo, death be not proud.

Unozidla ngantoni ntondini umzi uwugqibile, huwowu kufa!
Wena ntondini enomalane nolonwabo emzini
Ngoba kuthi ibiluncuthu ukuva ngobuchule nobuciko balendoda ngexesha layo
Kodwa wena selandini awuzibonanga ukubaluleka kwazo ezonto kuthi…
Ndwendwe ndini elingalindeli simemo,
lento le lindwendwe elingamkelekiyo ntlanti zonke bubuhlungu obunganyamezelekiyo
Mzi wonke
Ubuhlungu bayo bobenyoka yobhedu kuSirayeli entlango,
Inene kufa ndithi inene, ubufanelwe ngamabhaso ngoba akukhomzi ungenambaliso ngawe

Ndithi ngxe thuthuzelekani zihlobo zam, thulani nosule inyembezi
Ewe kona ukulila kulungile kodwa ngoku lindani nizole
ngoba kaloku esi sisivakashi silala apho sihlwelwe khona
Sithi nalapha sona samkelekile, okuyinene thina siqubilisekile
Ngxe thuthuzelekani mawethu,
Eli lukhwelo alunasihlobo nantanga oluvileyo usabele
Ngxe kaloku ntozakuthi, ngxe sizukulwane sikaNdaba.

Asisalileli wena ngoba sewenzile, sililela thina ngoba sihlwelwe emini
Usithathele uDondolo, intsika kumzi kaGwatyu
Inununu engatyi umntu ekhotha amanxeba kwimilwelwe ukuze nayo ifumane ubom.
Ndithi ngxe kaloku
Ongamenywanga uthi vu apho akufutshane khona,
Masiseleni amanzi sixole silindulule ngoxolo ixhego
ngoba umphefumlo walo usemazulwini
Ngxe Mamtolo, Dlangamandla, Zulu.