Angali izitha ziyaqhanasa ngegama lami
Bathi uma behleli bahlale ngegama lami
Baphinde baphunge itiye ngegama lami
Okusobala ngizophumelela
Uyabona uma sengikhulile
Uma sengithe thuthu
Inkungu yayizolo seyiphelile
Ubuwula bobusha sebudlulile
Ngiyoqhakaza njengembali yehlobo
Uma sengifundile
Sengihlukanisa okuhle nokubi
Ngiyoshayela phezulu okwetshe
Abangani nontanga bayonkema
Sengidla elikapondo izambane
Uma sengikhulile
Ngiyoqala okuyigugu kimina
Okuyisithandwa senhliziyo yami
Ngikwenzisise ngibe yisilomo
Ngikhombe ngophakathi