Selokhu ngasala nay’ umntanami ngiphilela yena
Ubunzim’ engibutholayo emsebenzini kungoba ngilwel’ ukuthi aphil’ impilo engcono
Ngifun’ afunde ab’ udokotela
Ngifun’ alaphe umhlaba wonke

Njengob’ ungifice nginaye ngicel’ ukhuphule izinga lokumthanda naye
Lesihlalo sikanina ngicel’ usibambisise
Lesi situl’ esekhethelo sasihlal’ ithemba lami
Selokh’ ahamba unin’ akekho owaval’ isikhala sakhe

Lo mntanami ngiphilela yena
Phela ilona gugu lami
Phela mina ngiwubab’ owehlukile
Ngiyomgcin’ ejabule umntanami

Engikucelayo kuw’ ukuthi umnik’ uthando naye
Uthand’ ongithanda ngalo nomntanam’ umnike lona
Leli yigugu lami ngiphilela lona