Ukubelethwa kwami kwaziwa nguZimu.
Ikabi yami awuyazi yabotjhwa ngubani.
Isililo sami wawungeze wasazi bonyana besitjho ini.
Ngitjho nalaba egade bekhona nangibelethwako.
Bengeze bayazi ihloso yesililo sami.
Kodwana yena yedwa ophezulu bekazi.

Akhenge bazi ngitjho nebami ababelethi.
Bonyana ngililela ibizo lami lekethelo.
Nanje akekho owazi ibhudango lami.
Abaphorofidi nabo bahlulekile.
Lisa ukungicala ngamehlo wenyama.
Ungangifundi ngombana angeze wangiceda.

Ungangikghodlhi angisimlilo.
Ungangihlunguphazi tjheja ngizakuhlobokisa.
Ngiyathandeka kodwana ngiyingwe ebhodlako.
Yelela ngizakuceda ngamazinyo.
Ukukholwa kwami kuthumbukisa amalangabi.
Ngizwile, ngibonile, nganele, ngadela ngakho koke ongibhadekise ngakho epilweni.

Iintshele kwethu asinazo ngoba asisingebemzini omkhulu.
Izondo azange ngabelwa yona.
Isikhwele naso ngadinywa ngombana ngarhawukelwa.
Ibandlululo ngakwethu asinalo ngombana sibantwana beKosi.
Ukuninana ngikuzwe ngaphandle kodwana ngikubone kuwe.
Ihlonipho phela kwesimilo sangakwethu kodwana wena uyitjhabalalisile.
Kodwana lami ibizo angeze walitjhabalalisa.
Amahlaya yinto bengaziwa ngayo kuleli nakuleliya.
Kodwana ungiphare ngengogwana yokudubhula.
Tjela mina bonyana ungifunani?

Ngona ngani epilweni?
Ngona ngokuthi ngibelethwe nguNaSkosana.
Amanganyana wakho ahlabako angitjhiye namanceba.
Izenzo zakho kimi zingitjhiye nokungabaza.
Ihlonipho engikuphe yona akasekho ozakupha yona.
Isithunzi sakho kimi siwile sathi bhu! Phasi.
Qala musi bengeze ngakuthanda, ngikwethembe njengomma wami.
Umbelethi obelethe mina muhle begodu uyathandeka kimi akafani nenengi ephasini.

Wangifikisela ngamaganyanakho kwaba buhlungu kimi.
Kwehla iinyembezi zesizi phambi komma wami.
Ngalindlela ongakhona ngiyakungabaza tle!
Angethimbi bonyana uzakutjala imbewu ehle kebami abentwana
Ngizwa ngingenwa makhaza emadolweni.

Amezwi owafumbathise umma akakhi kimi.
Aziinhlungu zokugula epilweni yakhe.
Khumbula bonyana naye mbelethi njengawe.
Nawukhuluma kumbi ngewakhe umntwana naye akathandi.
Iinhlungu zamanganyanakho ziyamrholophalisa.
Kanti zizamenza bonyana ipilo imhlule.
Kuzaba linceba elikhulu kimi nange angaboni iinzukulwana zakhe.
Njengoba nguye yedwa isika yami yemhlabeni.
Ulidondolo lami elingisa epumelelweni.

Ungangikgharameji angisimntwana.
Ungangilawuli kodwana ngilungisa ekuphambukeni.
Ungangikhetheli kodwana ngitjela ubumbi balokho.
Ungalwisani nebhudango lami uzakuqalekiswa.
Ungangehluleli ngombana awusi ngumahluleli wena.
Ungangifiseli amanomambi ngombana anginamaqubi.
Ungangibopheli amafindo ngombana uZimu uzawatjhaphulula.
Ungangisongeli ngombana lokho kuzakutjhuguluka ilize.

Yolemuke bonyana akhekho lapha emhlabeni ebekade angazi.
Akekho ongaziko nanamhlanjesi ngitjho nangomuso.
Nawe awungazi, okuhle gadunga endlelenami ngisebenze.
Ngisebenzele isitjhaba sikababa nanyana ngingabhadelwa nje kodwana yena uyathokoza ngami.
Woqole ngoba angekhe usangibona ngemihla phambi kwamehlwakho.

Ingurumela yenja iphelele emoyeni.
Bathi kuvuswa ezivusako kodwana kimi kube yingurumela yenja ephelele emoyeni.
Woqole ngizakuya kwahliziyo ngise.
Njengoba inceba lifuthela umnikazi.
Thulisa ihliziyo yakho njengombana ngizipha inarha kwanjesi.
Umma watjho wathi isihlahla sentuthu kuyigadunga.