Abadala bathi inceba lendoda alihlekwa,
Kodwana lami inceba lahlekwa,
Ngathukwa ngahlekwa ngalo
Ngathukwa ngahlekwa babelethi bami
Ngathukwa ngahlekwa bomakhelwani bami
Ngathukwa ngahlekwa bangani bami
Ngaba mntwana ozokuba nomntwana
Ngaba mntwana othanda abesana,
Kodwana ngokuba nesibindi,
Ngaqina ngamukela njengembokodo,
Ngamukela ukuba ngumma omncani,
Umma onesibindi epilweni,
Umma onethando emntwaneni wakhe,
Umma onetjhetjo emntwaneni wakhe.