Ngikuthulela umqhele nzalabantu
Umhlaba ungumhlaba ngegalelo lakho
Izwe lihle ngumusa wakho
Umhawu wakho usiphe amadlelo aluhlaza
Ngaphandle kwakho ngeke sayazi inkululeko
Sichanasa ngoba singazazi izinyembezi zakho
Ubuhlungu odlule kubo
Ukuze impilo ibe mnene kithi sizukulwane
Unothando noxolo
Ukhulule ingaphakathi lakho
Ububele
Inhlonipho
Nomusa ongaphezu kweminyaka esiphiwe yona
Kumele sikhothame kuwe Ndlunkulu

Umqhele ngowakho mama wesizwe
Fukamela nazi izingane zakho
Zikhusele kulomhlaba ononya
Ze lingachitheki igazi lodadebethu
Umhlaba usuhlanyela ngezinyembezi zabafelokazi
Izinhlungu zigqitshwa esifubeni
Ithuna inhliziyo
Kuxube inkohlakalo namaqiniso
Sivikele singaziboni zonke lezi zihibe ngamaqaphelo
Sihlambulule imvelo ibonakale ngaphakathi
Umuntu abe ngumuntu kumuntu
Uthando lubuse njengamandulo
Imfudumalo ivunwe kuwe nzalabantu
Umkhulu Ndlovukazi
Isandla sidlula ikhanda ngawe