NdingumXhosa wase Rhini,
Ukuza kwam eRhawutini bendicinga ukuba yinto izokuba mnandi
Kungabikho magingxigingxi
Ndafika eGoli ekuthiwa yindawo yobusi nenyama
Ewe lona iGoli linawo amathuba,
Linamathuba nje libuya lixake kuba yonke into yenzeka ngaxeshanye

Ndithi ndixakwa ziilwimi ezithethwayo ngabantu endidibana nabo,
Ndiphinde ndoyiswe ngumsebenzi wesikolo

English helps me pull through at times
But I wish I could understand my friends in their own languages
And also speak my own language
The only thing I learnt is saying “Ke nyaka go ya gae
Which is Pedi for “I want to go home.”

South Africa with its lovely diversity
Has led to me being confused, happy and proud all at once
A Tswana speaking person would say
“Afrika borwa le sechaba si dirile
Go re ke sa tlhaloganya, ke tumetse ka nako e nthla”
“Ndiyonwaba kulendawo ndikuyo
Kuba iyingqokelela yezizwe ezithetha iilwimi ezohlukeneyo,”