Ndiyophulile intliziyo yakho
Ndadlala ngothando lwakho
Ukhalile ukhalela mna
Kodwa ndicel’uginye kwelithi ndenziwe kungazi…

Ingom’emnand’iyaphindwa
Mjit’intliziyo yam uyithathile
Ingqondo yam uyijikile
Ilis’uliphandlile
Umphefumlo wakh’undinikile
Ndadlala ngawo
Inyama ndiyixhaxhile
Iduma ndikugqebhile
Emanxebeni ndikuthunukile
Kodwa ndenziwe kungazi

Ngamajita ndikuhlekisile
Kodwa ndcel’uxolelwa
Kub’ingqondo ibisagcwel’ubuntwana…

Ngalamazwi ndicela sibuyele kuntlandlolo
Ngamadonga sinyusane
Sibenamandla okombane
Sithandane ngokwenene nenyaniso
Siyeke lama menemene
Kuba kalok’eyab’ imilomo iyosolok’itshiseka
Khawundiyeke ndibelelakho inenekazi
Kuba kaloku emnandi ayiyekeki mntanomntu
Ndenziwe kungazi s’thandwa sam