Ahwu! Mvotho
Umnandi kakhulu xa uphuma emthonjeni kunase mpompeni,
Namhlanje uyathengiswa, ufumaneka kwivenkile ezinkulu
KoShoprite nakwezinye njenge “steel water”

Ndithi uyimpilo wena,
Ngoba akuphileki ngaphandle kwakho Mvotho.
Umkhulu kakhulu umsebenzi wakho
Ebantwini, kwimfuyo, izilwanyana kunye nezityalo.

Kuthi kwakubalela kunqabe nezomvula,
Izilwanywane nemfuyo zikufumane emilanjeni
Nakwintlambo ezincinci eziphantsi kwemithi.