Ndimamathekiswa kukuva ilizwi lakho
Ndimamathekiswa nakukubon’ igama lakho
Ndimaxhaphetshu kungoku ndifun’ ukubona
Ndibonwa yintoni na?

Ide yafika imini ebendiyilindile
Nyembezi zam ziyazehlela
Bambi bathi zinyembezi zovuyo
Intliziyo yam idada emafutheni.
UThixo,umdali wento zonke unemimangaliso
Ndibonwa yintoni na?

Ungafunga ugqibe ukuba uYehova umdali wathatha xesha lakhe mhla edala wena.
Buhle bakho bumenyezela okwedayimani
Ndoda ndini entle kangaka
Sibuyile isithandwa sam
Ntliziyo yam yonwabile
Thando lwam luyifumene indawo yokuhlala.
Bambo lwam lufikile
Ndibonwa yintoni na?