Ndithi xa ndikujongile…
Ndingcangcazele.
Ubuhle bakho buyandigqiba ntombana.
Uyimbelukazi engenasiphako
Bathi xa bekujongile batsho ngamakhwelo,
Kuba ubuhle bakho bugqwesile.
Bazamile, bohluleka
Kuba ungo wam.

Xa ndinawe intliziyo yam idada emafutheni
Ndiye ndibenemincili, nditsho ndingakwazi nokuzibamba.
Uzungawuphoxi umphefumlo wam,
Kuba ndizinikele kuwe.
Andinanto endinokukunika yona ngaphandle kwe ntliziyo yam
Uzuyiphathe njengeqanda,
Kuba ubeke yawa,
Ayisokuze iphinde idibane
Thatha nal’uthando lwam ntombi ka siqatala,
Thatha nantsi intliziyo yam.
Uthando lwam kuwe,
Alunolinganiswa nanto
Ndiyakuthanda mbelukazi yam