Nyatša molala e hwetše molaleng
O be a le Thomas makgolwa ka go bona
O bone ke yoo o foufetše
Di mo tlabile a se di gadikele go di phura
Di mo tlabile pele le morago a go sa tsebja
Ka nnete lefotwana la bjalwa ga le fofe
E fedile le bjona bjalwa menate ya lefase
O nwele le bokamoso ngwana’magana go botšwa
O tlabegile lehono o dutše sebešo ka marago
O tsogile nageng ya komelelo e le ge bo feditše ka yena bjalwa
Mala re kwa ka sello go hlabilwe mogoši
Tlala o ihloletše yona se re llele
Tshokolo o e biditše e feta fela ka tsela
Thušo o ka se e bone gobane moipolai ga a llelwe
A šomile ka wena madila ke gona o re nkabe
Ngwana o rutwa molao bonnyaneng
Wena o reng o lahlile molao wa ba gago batswadi?
A re lebogeng bjwala bo mo rutile bophelo
Wena le ge re ka re ge re tsoga bare o sepetše go tlabe go lokile
Malapa a agwa ke ba bohlale , lešilu le ithubetše
Lešilu le ipolaile ka mediro le dipolelo tša lona
Ngwana o tla nyala wa mang o le bjalo?
Ke mang a ka dumelago go ya matokong?
Bokgope o bo memile wena setagwa towe
O bo memile se imakatše go bo bona bo go dutše maledung
O monna ka borokgo fela ge ele tše dingwe o nwele le bjalwa
O tau ya go hloka seboka
Ka wena go fedile lebitla o ikepetše