Bao ba ratago,
Ke bao ba kwisisago,
Bao ba kwisisago,
Ke bao ba nago le lerato.
Moo gonago le lerato.

Ke moo kwisiso elego gona,
Moo go nago le kwisiso,
Ke moo go renago lerato,
Lerato le hloka bogohle bja kwisise.

Go tee le kwisiso,
Le yona e nyaka lerato ka moka,
Gago lerato ntle le kwisise,
Gago kwisiso ntle le lerato.
Rata ka kwisiso ka moka!