Tsi!
Yatsho intombi yomXhosa.
Ndiyazingca ngobuxhonti nobuXhosa bam.
Ndiyazingca ngobuqaba nobubele bam.
Nto leyo indenza ndityityimbe ndixhentse kude kuhlokome izibaya zasekhaya.
Ndili Zizikazi
UNgxib’unoboya
Intombi yasemaZizini
Ndiyazingca ngobuxhonti nemvelaphi yam.