Ndithi makhe ndichwetheze
Ndiqhwithizelis’ iminwe
Iqhwithize iqhwithizelisa
Ibhala ngeqhawekazi elambeth’ umhlaba.

Xhakamfu! Ndinqakul’ iphepha.
Ndinqakul’ usiba.
Nditsho ndisithi…
Maz ‘enethole! Maz’ enethole!
Ntomb’ emabele made!
Ntomb’ emabele avuzayo!

Uthi mawathini na lama ntshontshwana akho
Xa ufumbeth’ umhlaba?
Kaze aw’ncancabele likabani nah?
Kaze aw’fundiswa nguban’ ukubhabha?

Hamb’ uzubuye…
Hamb’ uzukhumbul’ emva Qhawekazi.
Ukhumbule amantshontsho akho…
Ukhumbul’ iintsana zakho.

Ndithi kuni mantshontsho…
Ze nidanise umhlaba
Nidanis’ umtyholi
Niqin’ umqolo niqabele loo maqhina aseQolorha
Nizeke emzekweni nizungul’ iziqhamo.
Nixel’ imbovane zilungeselela ubusika.