Inabel’uqaqa intatheli,
Lehlil’izinga labantu
Kwilizwe jikelele, nguwe
Sikhukhulane sentsholongwane.

Awusosiqalekiso kweli lethu qha
Kodwa kwihlabathi jikelele,
Ngob’uthe wakuvela saqala
Sayibona i-“The Nationwide
Lockdown”.

Zisondelen’intsapho,
Ithuba lomanyano, lobambisana
Nokwenz’uxolo emakhayen’ethu
lifikile. Yonk’into iqala ekhaya.