Sekolo le tlogetše, le tshepile eng?
Go phapaša gona le go tšwela sekolong,
Go boela madibeng le boela moeletšane,
Le boela moeletšane nke le phadišanong.

Kgaetšedi tšešo, na dihlong le natšo?
Kgaetšedi tšešo, na le tshepile eng?
Gape le makatša go makatša,
Gape le tloga le lahletše toulo.

Go boa yo madibeng, yola a ya la boraro,
A boela a re le nna a ka se mphale,
Molokoloko la o hloma kua mphiwafeleng,
Mphiwafeleng la ya ka masa a banna thwii.

Mologo la loga wona wa moše a mawatle,
Meaparo la apara, la ba bosamponana,
Dijo la ja tša go thakgatša tsebe,
Sefahlego la ba boreledi, la bolela botsana,
Ka tšhelete ya bo mapimpana.

BoMandela le boHani ba lekile,
Ba lekile go le lokolla,
Go le lokolla kgatelelong, eupša lena la ikgatelela kgateledi,
Kgaetšedi tšešo le feroša dibete.

Go fahlega le fahlegile, fahlologang,
Fahlologang le tsebe ntsho le tšhweu,
Go eta re etile mo lefaseng,
Fahlologang le tle le lweše bodiidi.