Ntšhang ngati ya merulana ditsebeng ke le nyetlele
Ke le nyetlele tša maloba le maabane
Tša maabane nna le yena re le babedi fela
Go hlokega wa boraro mpheyane
Ke mo ratile ngwana’ a batho ke le botše
Ke mo ratile ka lerato gomme a ratega.
Borutho bja lerato ke mo bogišitše
Bose bja lona o bo kweletše pelong
Go ipetha sehuba ka kgonthe o dirile
Le ge e be e le maphumula dikanapa, ke mo ratile
Go mo ahlola a se seo ke bego ke se dira
Ke mo ratile ka lerato gomme a ratega.
Le ge dithaga tša melomo meso di ntamiša
Ke be ke itira e ke a ke bone, ke bona yena fela
Kganthe ke gona ke itšhela phori mahlong
Ke sa tsebe e le nonyana a na le diphego
Nankhono o mphetogetše ga ke sa mo tseba
Ka kgonthe tsotsi e pampa e kgotšhe
O tla nkgopola moretšha tena
Bophelo ke lebele bo a mona seo o se tsebe.