Ntomb’emhlophe
Swidi lam’ elimnandi
Manqondo
Njinji kaYengwayo
Wena waseMantandweni
Wena wanyathela kulomhlaba
Uzojabulisa inhliziyo yami
Dudlu sthandwa!!!

Thanda mina
Mina ngithande wena
Ngithi uma ngik’bona,
Inhliziyo yami ivele ithi cosololo
Amanzi agcwale emadolweni
Kujabule inhliziyo
Kanye noMphazima
Inhliziyo igidagide ibona ubuhle onabo
Lobuhle obungajwayeleki
OMphazima bebhiyoza bejabula
Bebona intokozo engiyithola kuwe,
Intokozo ehambisana nemfudumalo

Njinji kaYengwayo
Ngenze phela umuntu ebantwini
Ungenze insizwa emabhungwini
Ungenze indoda ebafaneni
Ungivulele inhliziyo ngingene
Ukuze ngikwazi ukuthola umthunzi
Umthunzi wothando
Uthando olungapheli olwaphakade
Lujule njengolwandle

Sibambane ngezandla sobabili
Singene olwandle sikhombisane ukujula kwalo
Sidle amancoko
Avele awomhlathi
Bavuke oMphazima belele
Kanye noYengwayo
Bahlangane babe imbumba
Babe munye
Sibe munye

Swidi lami lomkhuhlane
Qethuka,Ntshona,Gidizela
Wena waseMantandweni
Manqond’othwal’inkomo
Njinji kaYengwayo
Siphalaphala sentombi
Sobiko wokubika ukuthandwa
Jiba khothama sibakhwebukhwebule
Nangezimbanjana zabo
Uthandiwe kwaNkosi