Lo ayingomyalelo okanye isinyanzeliso
Anditsho ngesinyerimani nanyongo
Ndicamagusha ngentobeko nembeko
Njengemvu ndizimisa emqamlezweni
Idyokhwe yam mayibethelelwe nam
Ze umthwalo wam wothulwe emagxeni

Izono zam zicanyagushelwe ngetarhu
Ndize ndambeswe ngelema yokulunga
Imithandazo yam yamkeleke njengedini
Kuba izono zam eziyisengela ezantsi zixolelwe
Izono zam mazixolelwe, mna moni kukade ndisona

Izono zam zibambisene nam ngeempondo
Ndinje ngenkomo enqunyulwe amanqindi
Okwenkukhu esikwe umlomo andimazwi
Ziincwina kuphela, lungqukruleko lodwa
Izono zam mazixolelwe noko, ndiyatsha.