Ikhwelo lityala phulaphulani
Uyatheth’udiz’amahlebo
Ndithetha ngenj’isilwanyana sekhaya
Zintlaba zahlukene ngemibala nokudalwa
Ndithetha ngeNgqeq’iNges’iBhaku nezinye
Zakuvus’ibangusakabhe
Zonke zikhonkoth’ehambayo

IiMpunzi zingakuchubela ngeNgesi
INgqeq’iland’ivuse nelezolo
Iinyamazan’azilal’iBhaku lingabuyanga
Abadala bathi lento ligqirha lekhaya
Okungendaw’ikuva kuthe qelele!
Itsho ngesahlukileyo nesaziwayo
Bayishashalaze bath’iyahlola
Kub’abadala baliqum’esemnye
Ndithi zonke zikhonkoth’ehambayo

Ubusenyulen’ezants’enzonzobileni
Enzulwini kwiinzingo zentsokolo
Ulidlav’elidlakadlak’esidlangalaleni
Usezingxondorheni kungekhomnt’unqandayo
Ukwimiwonyo kungekhomnt’unqandayo
Usebumnyameni phakathi kwisifingo nokusa
Waphuncuka baqal’ukubek’amabala
Inene zikhonkoth’ehambayo

Ubuphacaz’entsokolwen’urhuqa phantsi
Bekwalatha begigitheka bedyabhazelisa
Kubatshakaz’emlanjen’ulibali
Abadala besandis’impilo ngemeko yakho
Ehlathin’ekomben’emadoden’ulibali
Konopop’indima yakh’ibilambatha
Bechasela beyifulathel’abantwana
Eluntwin’uyintlekisa yedlavu
Namhl’usezintwen’enkcochoyini yesizwe
Buyaqal’ububhedengu ngegama lakho
Ndithi zikhonkoth’ehambayo

Umdal’uboph’ekhulula
Iintliziyo zabo zidakumbile
Ngob’ufumil’uyaxhaml’uyaxhasa
Uyaphuhlis’uyaqhamis’elutsheni
Izinto zijikil’uchulumanco lukuwe
Bakudyibha ngobubend’ungatyanga nyama
Zikhonkoth’ehambay’ungaxhalabi

Namhla bashiyeke bebamb’ongezantsi
Bambi bazithwel’entloko
Okosana bafel’embelekweni
Behla nomcinga njengeLovane
Bafa namthanyan’izinto zijikile
Ivili liyajikeleza babengazi
Namhla bambi baguqa kuwe njenge nkosi
Umdal’elo luswaz’akuphe lona
Banced’ubabonis’ukumila kobuntu
Ukungcol’ubumdak’abuphindiswa
Mandisithele yosele!!!