Ipilo akusimibala emnyama nemhlophe
Kodwana imibalabala ehlukileko emihle
Ipilo ingaphezulu kwalokho esikuqabangako
Ngombana izinto zitjhuguluka ngesikhathi
Izinto azikahlali ndawonye nesikhathi siyakhamba

Ipilo iyahluka komunye nomunye
Ngombana nathi sibabantu asifani
Sitjhiyana njengemino engalinganiko

Ipilo yenziwe bona itjhuguluke begodu sikhule
Njengomzimba owenziwe ukghone ukusikinyeka

Ipilo iyipi efuna uhlale uhlomile
Ngitjho zona iinkhali ofumbathiswe zona
Ipilo ifuna iinkakaramba

Ipilo isisipho esivela kuZimu
Esinobuhle obungatjhejekiko
Iye, ubuhle bepilo obungeneleleko
Ipilo ingaphezulu kwalokho esikubonako