Go bonagala eke bagologolo ba re foraforile
E be ele dinonwane dilo tšela, sa go ya se ile
Sa go ya se yela ruri ga go na nako maboela morago
Go neng re letile?
Go neng re letile go lla ga Phalafala?

Ruri o boletše mokgalabje Kgetwane
A re “Sa go ya se tla yela ruri”
Lehono lefase le iphetotše leobu lela
Le lona le re fetogetše mebala
Lefase le ripile bophelo ka ‘ripa tše pedi
Le fetotše bophelo tselapedi
Bophelo bo fetogile ntwa
Ntwa ya go hloka mogale
Ntwa ya go šita le boramahlale

Maabane o be o bona ebile o bonwa
Lehono ga o sa ja tša mmu, o jewa ke mmu
Ruri lefase le
Ge nkabe le eja le bipelwa
Mohlomongwe tladi medupi e be e tla lla
Ra nelwa ke tša lehlogonolo
Ka gore ge e le ba Phalafala bona ba sa ikgoga maoto