Ndiyazama ukufihla ubunikiniki bam
Ndiyazama ukufihla ubumna bam
Ndiyazama ukulifihla ihlazo lam
Ndiyazama ukulifihla inyala elikum
Kodwa ndiyehluleke kuba inxeba linzulu

Kungoba kutheni kum?
Lo mbuzo uhlala usentlokweni yam
Wenza xa ndicinga ngobom bam ndizibone selezisehla inyembezi

Inxeba linzulu
Andikwazi kulibala
Ngamanye amaxesha kuba ngathi ndithi vuleka mhlaba ndingene kuba,
Lo unamagad’ahlabayo umhlaba akandifuni

Inxeba linzulu
Intliziyo ibuhlungu
Ndenza ntoni? Kokabani umntwana kanti mna?