Obubomi sibuphilayo
Konakelephi na?
Siyobisi somphefumlo
Mnxilisi wentliziyo
Mbulali wamaphupha

Ndithi konakelephi na?
Ukukufa kwisizwe ungugawulayo ikrele eligecayo
Ungumosuleli kwizigulo zelilizwe
Ulitshaba, uyingcuka kwelegusha ufele
Uliyeza lokubulala ubuntu bethu
Uyingxaki phakathi kwesizwe sikaphalo

Konakelephi na?

Uyintlungu engakholelekiyo
Buhlungu obunga nyamezelekiyo
Nkxwaleko ezingadluliyo
Mpumelelo engafumanekiyo
Sandi ndini eso singavakaliyo
Mdlwenguli ndini ongajoliyo
Nyala ndini elingahlambekiyo
Ingaba konakelephi na kobubomi sibuphilayo?