Niyithatha njani na lento kuthwa yimfundo?
Abany’abantu bathi iyakha
Abany’abantu bathi iyaphucula
Abany’abantu bathi yincitha xesha

Yithi ndikuphakel’okweendlebe
Ukuhlafune, ukuhlola-hlole ukudl’amahlongwane
Mandihambise ndenjenje…

Inde indlela ehanjwa ngozingelayo
Ath’azingele epheth’ityiwa
Ath’azingele ehlab’ekhangele
Ezingel’unozala wempumelelo
Ezingela unozala wemali. Mali leyo ingumxabanisi
Anyuk’amaqhina ngamaqhina
Akhubeke kwiinduli ngeenduli
Awe! Avuke avuthulule afunze phambili

Injongo ikufumana loo nyamakazi
Ityebile iteke-teke kunezinye
Injongo ikufumana elolifa
Lona lingenoxuthwa nangubani waphi! Esukaphi!
Injongo ikufumana esosixhobo sona sintlangothi mbini
Umvuli noxa kuqanyangelwe
Ndisitho ndithi yi mfundo ke leyo!