Imfihlo yokubekezela yaziw’ omama nobaba
Imfihlo yokubekezela yaziw’ okhokho bethu
Basishiya bengasazisang’ ukuthi benza ngani
Sengifisa nokuy’ ethuneni likagogo ngimbuze
Hlez’ angiphendule
Hlez’ uyongishiya nokuncan’ okuzonginika ithemba

Imfihlo yokubekezela yaziw’ abadala
Intsha yakith’ isihluleka ukubekezela
Ngephutha lokuqal’ useyokhalisa okwe-ambhulensi
Useyoth’ uyahlukunyezwa akahleli kahle
Ukub’ umaNxumalo usekhona ngab’ uyangitshela
Mhlamp’ ubaba uzongifundisa ngemfihlo yokubekezela

Bath’ indlela ibuzwa kwabaphambili
Nab’ abaphambili sebasishiya
Sesisele nalab’ abathi bona basazitika ngempilo
Pho thina sizokhulisw’ ubani?
Uban’ ozosinika umhlahlandlela
Yona lendlel’ iyasinda
Ifuna sengath’ ungaba umunt’ ophokophelayo

Imfihlo yokubekezela yaziw’ abadala
Phoke mina ngizomtholaph’ ozongihola
Ngizomtholaph’ ozongifundisa ngengomuso lami
Umunt’ ozongicabela indlela
Konje konke sesikubona ngendlela njengenkombandlela